Algemene voorwaarden Nemac BV

Artikel 1 – Definities

 1. NEMAC bv, gevestigd te Ijzerlaan 54, 2060 Antwerpen wordt in
  deze algemene voorwaarden aangeduid als Dienstverlener. De
  wederpartij van Dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden
  aangeduid als Opdrachtgever. Partijen zijn Dienstverlener en
  Opdrachtgever samen.
 2. Met de Overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot
  dienstverlening tussen Partijen.
 3. Met Diensten wordt bedoeld de kennis, kunde en vaardigheden die
  de Dienstverlener aan de Opdrachtgever levert op basis van de
  Overeenkomst alsook de werkzaamheden en de te leveren prestaties
  in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
  aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van
  Diensten door of namens Dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en
  schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds
  inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 4. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever die afwijken van
  deze voorwaarden, zijn slechts tegenstelbaar aan de Dienstverlener
  voor zover zij schriftelijk door hem zijn aanvaard. Alle verbintenissen
  aangegaan door de rechtmatige vertegenwoordigers van de
  Dienstverlener zijn enkel bindend wanneer ze door de Dienstverlener
  werden bekrachtigd of stilzwijgend door het feit van de uitvoering,
  zonder voorbehoud, van de Diensten. Indien voor een bepaalde reden
  één of meerdere van de navolgende bepalingen niet kunnen toegepast
  worden, zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven.

Artikel 3 – Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
  tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt
  of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Betalingen
  geschieden, zonder enig beroep op opschorting of verrekening, door
  overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Dienstverlener
  opgegeven bankrekeningnummer.
 2. De Opdrachtgever zal eventuele reclamaties over de uitvoering van
  de Diensten, alsmede over ingediende facturen, binnen 15 dagen na
  uitvoering van de Diensten, resp. na factuurdatum, aan de
  Dienstverlener schriftelijk kenbaar maken.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn,
  dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig
  is, in verzuim. Vanaf dat moment is Dienstverlener gerechtigd de
  verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn
  betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom
  tevens een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met
  8 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt
  verschuldigd. De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de
  Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente
  basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de Wet van 2
  augustus 2002. De Dienstverlener heeft bovendien, wanneer de
  Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen
  betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de
  gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk
  Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de
  Opdrachtgever voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de
  betalingsachterstand.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of uitstel van betaling
  van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dienstverlener op de
  Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de
  opdracht door Dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de
  afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van Dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig,
  tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd.
  Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan
  vervalt het aanbod, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door
  de Dienstverlener.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Dienstverlener
  genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere
  overheidsheffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen Partijen bij de
  totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met
  betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de
  werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de
  gebruikelijke uurtarieven van Dienstverlener, geldend voor de periode
  waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
  uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is
  afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken,
  waarbij Dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te wijken.
  Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient
  Dienstverlener Opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere
  prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om
  een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs
  vermeerderd met 10% uitkomt.

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen prijzen
  en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde
  prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan Opdrachtgever te
  berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
  Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk
  medegedeeld aan Opdrachtgever.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Indien gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uit de opdracht
  voortvloeiende verplichtingen onmogelijk is, als gevolg van een oorzaak
  welke krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
  opvatting niet voor rekening van de tot uitvoering verplichte partij
  toekomt, wordt de verplichting tot uitvoering opgeschort voor de duur
  van het bestaan van de oorzaak.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit
  deze overeenkomst, tenzij Dienstverlener de schade opzettelijk of met
  grove schuld heeft veroorzaakt. In het geval dat Dienstverlener een
  schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever bedraagt de
  schade niet meer dan 1 maand honorarium. Iedere aansprakelijkheid
  voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
  van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het
  desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering
  wordt uitbetaald.
 2. Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse
  schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade geleden door
  derden.

Artikel 9 – Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever en Dienstverlener zullen elkaars personeel niet
  benaderen voor directe of indirecte aanwerving zonder voorafgaande
  toestemming van de andere partij. Dit geldt voor de periode waarop
  deze overeenkomst van toepassing is plus 12 maanden. Eventuele
  onbreuk hierop zal een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding
  ten bedrage van 2 jaar bruto salaris zoals door het betrokken
  personeelslid genoten, verschuldigd zijn.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten (waaronder auteursrechten en andere rechten
  krachtens intellectuele en industriële eigendommen) op alle krachtens
  de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur
  of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
  rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven
  uitsluitend berusten bij de partij die deze aan de andere partij ter
  beschikking heeft gesteld, dan wel dienst licentiegevers. Alle rechten
  met betrekking tot resultaten van alle werkzaamheden die de
  Dienstverlener en zijn personeelsleden voor de Klant verrichten,
  berusten uitsluitend bij de Dienstverlener. De Opdrachtgever verkrijgt
  op deze resultaten een exclusieve, onbeperkte, overdraagbare licentie,
  met het recht de resultaten op commerciële basis aan derden te
  sublicentiëren.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Alle geschillen in verband met de geldigheid, de interpretatie en/of
  uitvoering van de Overeenkomst worden beslecht door de
  Ondernemingsrechtbank te Antwerpen. De Overeenkomst wordt
  beheerst door het Belgische recht.